Βασικοί Πυλώνες του Προγράμματος

Βασικοί Πυλώνες του Προγράμματος

 

  1. Διακυβέρνηση (Λειτουργία του Δήμου): τοπική δημοκρατία, ενίσχυση του ρόλου των τοπικών συμβουλίων, συμμετοχικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, συμπερίληψη, διαφάνεια και λογοδοσία. Προαγωγή της ψηφιακής διακυβέρνησης. Συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού αλλά και των ίδιων των αιρετών.
  2. Εναλλακτικό αναπτυξιακό πρότυπο: Κεντρικός πυλώνας ο τουρισμός με ταυτόχρονη όμως ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης. Σταδιακός μετασχηματισμός του μέχρι σήμερα κυρίαρχου μοντέλου μαζικού τουρισμού μέσω διαφοροποίησης και αναβάθμισης της ποιότητας του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος. Ενίσχυση των ΜΜΕ και προαγωγή της επιχειρηματικότητας σε νέους τομείς αιχμής, όπως, μεταξύ άλλων, στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και της κλιματικής αλλαγής, της τυποποίησης και ανάδειξης των τοπικών προϊόντων.
  3.  Δημόσια αγαθά: προστασία και ανάδειξη δημόσιων- κοινόχρηστων χώρων, έλεγχος και περιορισμός της κατάληψης αιγιαλού και παραλίας, άμεση κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών. Αξιοποίηση και αναβάθμιση του Πάρκου Ροδινιού και του πάρκου του Θέρμαι και μετατροπή τους σε πολυχώρους ψυχαγωγίας και πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους πολίτες. Αξιοποίηση με διαφάνεια της δημοτικής περιουσίας.
  4. Αναβάθμιση ποιότητας ζωής: προτεραιότητα στις ανάγκες της πόλης, των χωριών και των κατοίκων τους. Βελτίωση της λειτουργίας και αισθητικής της πόλης της Ρόδου, βελτίωση της προσβασιμότητας, ενίσχυση των υπηρεσιών καθαριότητας, ψηφιοποίηση των χώρων στάθμευσης. Υλοποίηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, αναδιοργάνωση της δημόσιας συγκοινωνίας.
  5. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας του νησιού: έναντι των φυσικών καταστροφών και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας που θα ρυθμίζει θέματα συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, εκπαίδευσης, εξοπλισμού και αποζημίωσης εθελοντών. Αναθεώρηση του υφιστάμενου συστήματος δασοπυρόσβεσης με την επαναλειτουργία της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ.
  6. Προστασία του περιβάλλοντος: δημιουργία Τοπικού Φορέα Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της Ρόδου. Προώθηση εναλλακτικού, ήπιου προτύπου ανάπτυξης των περιοχών Natura, μέσω της θεσμοθέτησης των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία Π.Δ. Προαγωγή των ΑΠΕ και ενεργειακή αποδοτικότητα δημόσιων κτιρίων, Διαχείριση και παρακολούθηση της ποιότητας και ποσότητας του νερού, μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών. Κατάρτιση οδηγού για τις κλαδεύσεις.
  7. Κοινωνική συνοχή: Βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών φροντίδας νηπίων, παιδιών, ηλικιωμένων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του πληθυσμού, για τόνωση της απασχόλησης. Κοινωνική και Επαγγελματική ενσωμάτωση ατόμων με ειδικές δεξιότητες. Προαγωγή της ισότητας των φύλων. Καταπολέμηση της έμφυλης βίας.
  8. Συνεργασίες: Σταθερή και μόνιμη συνεργασία με τους παραγωγικούς και λοιπούς κοινωνικούς φορείς του νησιού αλλά και με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Συντονισμός του δικού μας σχεδίου με το αντίστοιχο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με στόχο τις συνέργειες και τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων.
Scroll to Top