Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Θέσεις – προτάσεις για το Περιβάλλον και την Ποιότητα Ζωής

Στοχεύουμε σε ένα Δήμο:

 • Καθαρό
 • Πράσινο
 • Φιλικό προς τους πολίτες

Ενσωματώνοντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, στοχεύουμε στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσω της:

 • Αναβάθμισης του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος.
 • Προστασίας και ανάδειξης των δημόσιων χώρων.
 • Βελτίωσης της ελκυστικότητας της πόλης και των χωριών μας.
 • Προαγωγής των βιώσιμων μεταφορών
Στόχοι

 • Αντιμετώπιση και μετριασμός των αρνητικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.
 • Διαφύλαξη και ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών και περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
 • Βελτίωση της λειτουργίας της πόλης.
 • Προαγωγή της κυκλικής οικονομίας.
 • Βελτίωση της αποδοτικότητας στον τομέα της καθαριότητας.
 • Αναβάθμιση των υποδομών, που αφορούν στη διαχείριση του νερού, στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων και στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
 • Προώθηση πράσινων υποδομών στο πλαίσιο ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του νησιού.
 • Προώθηση των ΑΠΕ.
 • Προαγωγή ενός πράσινου συστήματος μεταφορών.
 • Βελτίωση και αναβάθμιση του αστικού πρασίνου.
 • Ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και θωράκιση του Δήμου από φυσικές καταστροφές.

Μέτρα

Περιβάλλον

 

 • Απαίτηση για δημιουργία Τοπικού Φορέα Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της Ρόδου.
 • Προώθηση εναλλακτικού, ήπιου, προτύπου ανάπτυξης των περιοχών Νατούρα μέσω της θεσμοθέτησης των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία Π.Δ.
 • Ανάδειξη της πολυλειτουργικότητας των χώρων πρασίνου, με ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση των Πάρκων του Ροδινιού και του Θέρμαι και μετατροπή τους σε πολυχώρους ψυχαγωγίας και πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους πολίτες.
 • Διαχείριση και παρακολούθηση της ποιότητας και ποσόστητας του νερού, μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών από την καταγραφή, έως τις θέσεις υδροληψίας και των υποδομών ύδρευσης και άρδευσης.
 • Κατάρτιση οδηγού για τις κλαδεύσεις, ο οποίος, μεταξύ άλλων, να ορίζει ποια είδη δέντρων πρέπει να κλαδεύονται στο αστικό περιβάλλον και πότε, σύμφωνα με τις αρχές της δεντροκομίας, καθώς και τους ενδεδειγμέμους τρόπους κλαδέματος ώστε τα δέντρα να συνεχίζουν να παρέχουν τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που προσφέρουν (ρύθμιση μικροκλίματος, σκίαση, μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης).
 • Δράσεις αντιμετώπισης και ανάσχεσης της διάβρωσης των βορειοδυτικών ακτών.

 

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης και των χωριών

 

 • Εγκατάσταση συστήματος αισθητήρων για μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου.
 • Αποκατάσταση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών.
 • Διεκδίκηση, και ανάπλαση των κτιριακών εγκαταστάσεων του παλιού νοσοκομείου για την στέγαση των υγειονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών υποδομών.
 • Ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού (Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ρόδου) και άμεση ολοκλήρωση της πολεοδομικής μελέτης της Μεσαιωνικής Πόλης.
 • Περιορισμός εμπορευματοποίησης δημόσιου-κοινόχρηστου χώρου.
 • Έλεγχος και περιορισμός κατάληψης αιγιαλού και παραλίας. Άμεση κατεδάφιση/ αποκατάσταση αυθαίρετων κατασκευών.
 • Μετακίνηση των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων από το κτίριο της Νέας Αγοράς.
 • Μετακίνηση της Πυροσβεστικής από το κέντρο της πόλης.
 • Πιστοποίηση παιδικών χαρών ώστε να γίνουν σύγχρονες και ασφαλείς για τα παιδιά.

 

Ενέργεια

 

 • Προαγωγή της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημοτικών κτιρίων.
 • Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια και σχολεία.
 • Επέκταση του δικτύου και των υποδομών ηλεκτροκίνησης.

 

Καθαριότητα

 

 • Επέκταση της υπόγειας εγκατάστασης των κάδων.
 • Τοποθέτηση έξυπνων κάδων απορριμάτων με αισθητήρες μέτρησης βάρου ή πληρότητας.
 • Δημιουργία και επέκταση του δικτύου Πράσινων Σημείων, υλοποίηση προγραμμάτων οικιακής ανακύκλωσης και ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης.
 • Προαγωγή οικολογικής συνείδησης σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω της δημιουργίας Γωνιών Ανακύκλωσης στα σχολεία.

 

Κινητικότητα

 

 • Υλοποίηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα για την αναδιοργάνωση της δημόσιας συγκοινωνίας, τους διαδρόμους πεζών και ΑμΕΑ και χώρων στάθμευσης.
 • Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης θέσεων πάρκινγκ με αισθητήρες και καθοδήγηση οδηγών σε ελεύθερες θέσεις.
 • Παρακολούθηση του κυκλοφοριακού φόρτου μέσω αισθητήρων.
 • Επέκταση του δικτύου έξυπνων στάσεων με τοποθέτηση ηχητικών ειδοποιήσεων στις στάσεις των λεωφορείων για άτομα με προβλήματα όρασης.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων με απώτερο στόχο την απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα στον αστικό ιστό και στα χωριά. Μεταξύ των άμεσων παρεμβάσεων, συγκαταλέγονται:
 1. Οι διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, όπου αυτό είναι εφικτό.
 2. Επιδιόρθωση και σήμανση των ραμπών ΑμΕΑ.
 3. Επανασχεδιασμός των υφιστάμεων ειδικών θέσεων στάθμευσης, δεδομένες ότι πολλές από τις υφιστάμενες βρίσκονται σε λάθος θέση.
 4. Ψηφιοποίηση με αισθητήρες των θέσεων στάθμευσης ΑμΕΑ για αποτελεσματικότερο έλεγχο της παράνομης στάθμευσης σε ράμπες και θέσεις ΑμΕΑ.
 5. Τοποθέτηση ειδικών προεξοχών στα πεζοδρόμια των στάσεων λεωφορείων, προκειμένου να επιτρέπουν την επιβίβαση και αποβίβαση στα λεωφορεία.
 6. Δημιουργία στο κέντρο της πόλης, μιας τουλάχιστον αρτηρίας όδευσης τυφλών, με την τοποθέτηση των σχετικών ειδικών πλακών.

 

Πολιτική Προστασία

 

 • Αναθεώρηση του υφιστάμενου συστήματος δασοπυρόσβεσης: αξιολόγηση της δυνατότητας επαναλειτουργίας της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ που αποδείχθηκε ως το αποτελεσματικότερο μέσο άμεσης κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών.
 • Απαίτηση για υπερδιπλασιασμό του διαθέσιμου προϋπολογισμού της ΣΑΤΑ για εκτέλεση των έργων και δράσεων πολιτικής προστασίας, καθώς και των αναγκαίων δράσεων και ενεργειών πρόληψης.
 • Εκπόνηση ολοκληρωμένου τοπικού σχεδίου αντιπυρικής προστασίας, το οποίο θα περιλαμβάνει άμεση συμμετοχή των πολιτών, ανάλυση και αξιολόγηση του κινδύνου πυρκαγιάς, δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας, καθορισμός της οδικής πρόσβασης, προετοιμασία για περιορισμό των ζημιών, ιδιαίτερη μέριμνα για τα άτομα με ειδικές ικανότητες, σήμανση και καθοδήγηση ασφαλούς απομάκρυνσης σε περιοχές υψηλού κινδύνου, σχεδία ασφάλειας, προστασίας και εκκένωσης.
 • Αξιοποίηση των εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων, μέσω του σχεδιασμού ενός πλαισίου που να ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση των μελών τους, τους σαφείς κανόνες συντονισμού με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Πολιτική Προστασία, τη Δασική Υπηρεσία και τους ΟΤΑ, ζητήματα εξοπλισμού, εργασίας και προστασίας, αποζημίωσης εργοδοτών των εθελοντών και των εθελοντών που είναι ανεξάρτητοι επαγγελματίες ή επιχειρηματίες
 • Συστήματα online παρακολούθησης δασών και περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με drone.
 • Σύστημα έγκαιρης πρόβλεψης, προειδοποίησης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Scroll to Top