Διοίκηση

Θέσεις – Προτάσεις για Μοντέλο Διοίκησης και Διαχείρισης Δημοτικών Ζητημάτων

Στοχεύουμε σε ένα Δήμο:

 • Δημοκρατικό
 • Συμμετοχικό
 • Ανοιχτό προς όλους

Επιθυμούμε μια διακυβέρνηση ανοιχτή και αποτελεσματική που να εμπνεύσει τους πολίτες και ειδικά τους νέους ανθρώπους να ασχοληθούν ενεργά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις τοπικές υποθέσεις. Σχεδιάζουμε ένα Δήμο, όπου οι ανάγκες και οι προτεραιότητες των πολιτών λαμβάνονται υπόψη για τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων.

Ένα Δήμο, ο οποίος, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών αποσκοπεί στη προκειμένου στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και στην περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

Ένα Δήμο, όπου η αποκέντρωση των υπηρεσιών και η εκχώρηση αρμοδιοτήτων και πόρων στα Τοπικά Συμβούλια, καθώς και η προώθηση της ουσιαστικής συμμετοχής στη διοίκηση όλων των αιρετών εκπροσώπων του νησιού, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του μοντέλου διαχείρισης των τοπικών ζητημάτων.

Απώτερος στόχος είναι ο πολίτης και του πιο απομακρυσμένου χωριού να βρίσκει λύση στο πρόβλημα του, μέσα από τις δομές της τοπικής κοινότητας.

Στόχοι

 • Ενίσχυση ενός συμμετοχικού, συμπεριληπτικού μοντέλου διακυβέρνησης.
 • Ισόρροπη ανάπτυξη των Τοπικών Κοινοτήτων, ενίσχυση του ρόλου και αναβάθμιση της λειτουργίας των Τοπικών Συμβουλίων.
 • Προαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για:
  • Αύξηση της αποδοτικότητας των εσωτερικών λειτουργιών του Δήμου και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
  • Προαγωγή της συμμετοχής των πολιτών στην λήψη αποφάσεων, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη δημοκρατία.
 • Επαναπροσδιορισμός των αναγκών και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.

Προτάσεις

 • Εκχώρηση σημαντικών αρμοδιοτήτων και πόρων στα τοπικά συμβούλια για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της καθημερινότητας και των τοπικών υποθέσεων.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή:
  • Hλεκτρονικής διαβούλευσης για σημαντικές αποφάσεις ( επιχειρησιακό σχέδιο, τεχνικό πρόγραμμα, κτλ).
  • Hλεκτρονικής ψηφοφορίας για δημοτικά θέματα (e-voting).
  • Ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταχώρησης και αναφοράς αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών από έξυπνα τηλέφωνα και φορητές συσκεύες.
  • Συστημάτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
  • Ιστοσελίδας του Δήμου, φιλική προς ΑμΕΑ, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.
  • Συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών από πολίτες και επιχειρήσεις.
  • Συστημάτων γεοχωρικών δεδομένων και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.
  • Συνεχής κατάρτιση και επιμόρφωση του στελεχιακού δυναμικού του Δήμου.
  • Διεκδίκηση της δικαιότερης κατανομής των ΚΑΠ. Στα κριήρια κατανομής των ΚΑΠ, ο όρος της νησιωτικότητας θα πρέπει να έχει βαρύτητα. Επιπλέον, στον υπολογισμό του μόνιμου πληθυσμού, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, ο πληθυσμός της Ρόδου τριπλασιάζεται.
  • Αναβάθμιση της Επιτροπής Διαβούλευσης με αύξηση του αριθμού των εκπροσώπων από τις τοπικές οργανώσεις, φορείς, επαγγελματικές ενώσεις, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους.
  • Καθιέρωση Τοπικών Συνελεύσεων Γειτονιάς με συμβουλευτικό χαρακτήρα για ζητήματα ποιότητας ζωής/ καθημερινότητας που απασχολούν τους κατοίκους της γειτονιάς.

Scroll to Top