Ανάπτυξη

Θέσεις – Προτάσεις για την Ανάπτυξη

Στοχεύουμε σε ένα Δήμο:

 • Ανθεκτικό
 • Βιώσιμο

Απώτερος στόχος μας είναι η:

 • Αναβάθμιση και διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος,
 • Προσαρμογή των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων στο νέο πράσινο και ψηφιακό περιβάλλον,
 • Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού με την απόκτηση νέων, ψηφιακών δεξιοτήτων συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
 • Η ενίσχυση του αγροτικού τομέα στην κατεύθυνση διασφάλισης της επισιτιστικής επάρκειας του νησιού/ μείωσης εισαγόμενων προϊόντων, στην ενίσχυση των αγροτικών μας οικισμών καθώς και στη διασύνδεσης του με τον τουρισμό (Aegean cuisine, Γαστρονομική Περιφέρεια).

Μέσω του προγράμματος μας επιδιώκουμε στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός ολιστικού αναπτυξιακού σχεδίου για τον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης, με στόχο την ενίσχυση ανταγωνιστικών τομέων οικονομικής δραστηριότητας, τη διαφοροποίηση της οικονομίας και την ενίσχυση της βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας της, μέσω επενδύσεων στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία, έναντι απρόβλεπτων μελλοντικών κρίσεων.

Στόχοι

 • Ανάβαθμιση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος.
 • Ανάδειξη και προώθηση της στρατηγικής σχέσης του τουρισμού με τον πολιτισμό, το περιβάλλον και τον πρωτογενή τομέα.
 • Προαγωγή της οικονομίας της γνώσης.
 • Ενίσχυση του ρόλου της Ρόδου σε εθνικό επίπεδο στους τομείς του πολιτισμού, διεθνούς διπλωματίας και έρευνας.
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.
 • Αξιοποίηση της δημοτικής και δημόσιας ακίνητης περιουσίας.

Μέτρα

 • Προαγωγή της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Νοτίου Αιγαίου, σε νέους τομείς αιχμής, όπως, μεταξύ άλλων, στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και της κλιματικής αλλαγής.
 • Ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών φορέων και συστημάτων κατάρτισης και ανάπτυξη συστημάτων στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσω διαδικτύου (διαγωνισμοί, hackathons, mentoring).
 • Ενίσχυση της έρευνας στον τομέα του τουρισμού μέσω και της δημιουργίας ερευνητικών δομών στη Ρόδο.
 • Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Προγράμματα κατάρτισης για τις ΜΜΕ με στόχο την απόκτηση γνώσεων σε τομείς της ψηφιακής οικονομίας, όπως η «κυβερνοασφάλεια».
 • Στήριξη του τουριστικού τομέα στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η ψηφιακή τεχνολογία για την ενίσχυση της προβολής και της ανταγωνιστικότητας τους στην εγχώρια, αλλά και στην διεθνή αγορά.
 • Δημιουργία περιπατητικών, ορειβατικών και ποδηλατικών μονοπατιών, μέσω ειδικής σήμανσης και ήπιας μορφής παρεμβάσεων.
 • Δημιουργία καταδυτικών πάρκων.
 • Αξιοποίηση του Θεάτρου Δημόγλου και των δημοτικών λουτρών στη Μεσαιωνική Πόλη.
 • Διασφάλιση της χρήσης του Εθνικού Θεάτρου ως αμιγώς χώρο πολιτισμού.
 • Ανάπλαση της βιομηχανικής ζώνης του Κόβα.
 • Ανάπλαση του εμπορικού λιμένα.
 • Διατήρηση, ενίσχυση και ανάδειξη των τοπικών εθίμων, εορτών και εκδηλώσεων και υποστήριξη του έργου των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων.
 • Υιοθέτηση προγραμμάτων μαθητείας νέων με ψηφιακές δεξιότητες να εργαστούν σε παραδοσιακές επιχειρήσεις.
 • Προσαρμογή των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της έξυπνης εξειδίκευσης και της υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού.
 • Προσαρμογή των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στις άμεσες και βραχυπρόθεσμες ανάγκες των τουριστικών επιχειρήσεων

Scroll to Top